2.5.2.3.2.2.3 Meten

Over het meten van sociale steun bestaan nog weinig consensus. Het begrip sociale steun komt voor in talrijke onderzoeken rond gezondheid, ziekte en welbevinden. Tegelijkertijd is er echter geen overeenstemming tussen onderzoekers over wat sociale steun is en welk meetinstrument het meest geschikte is (Van Sonderen, 1993). Onder de noemer sociale steun is ook wel omvang en/of samenstelling van het sociaal netwerk onderwerp van onderzoek. Daarnaast zijn vragen naar wie het sociaal netwerk vormen soms de basis voor het verzamelen van gegevens over de sociale steun die daaruit voorkomt.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. Vragenlijst is middel om sociale steun in kaart te brengen; Onderzoekers meten sociale steun doorgaans met een vragenlijst. Deelnemers aan het onderzoek beantwoorden de vragen mondeling via een interview of schriftelijk. Er zijn inmiddels verschillende vragenlijsten om sociale steun in kaart te brengen. Met de vragenlijsten waar het hier om gaat willen onderzoekers nagaan in hoeverre de ’ontvanger’ interacties (wisselwerkingen) met anderen als ondersteunend ervaart. Deze ontvanger beantwoordt daarom de vragen.
  2. Vragenlijsten over hoeveelheid steun, tevredenheid en verwachtingen; De meeste vragenlijsten bestaan uit vragen over de hoeveelheid verkregen steun. Deze zijn vaak onderverdeeld naar verschillende vormen van sociale steun zoals emotionele en instrumentele ondersteuning. Daarnaast zijn er soms vragen over negatieve sociale interacties. Ook gebruiken onderzoekers vragen over tevredenheid met de hoeveelheid steun om sociale steun te meten. En ten slotte zijn er onderzoekers die vragen over 'gepercipieerde steun' voorleggen aan de deelnemers van een onderzoek. Het gaat dan om de mate waarin iemand verwacht steun te krijgen als dat nodig is. Hoeveel steun denkt de betreffende persoon bijvoorbeeld te ontvangen bij een ernstige ziekte? Het is eigenlijk de mate waarin iemand zich gesteund weet of voelt, ongeacht of er concrete interacties zijn (Van Sonderen & Ormel, 1991).
  3. Mate van steun door optellen antwoorden op vragen; Onderzoekers tellen de antwoorden op van alle vragen die samen (een bepaald type) ondersteunende interacties, negatieve interacties, tevredenheid daarmee of verwachte steun meten. Op basis daarvan doen zij een uitspraak over de mate van steun die iemand ervaart.