Wettelijke kaders:

– Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst (WGBO)

– Wet klachtrecht cliënten zorgsector

– Kwaliteitswet zorginstellingen

– Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

 

 

 

Regelgeving, wet BIG en Kwaliteitswet Zorginstellingen
De wet BIG is zwart-wit, in detail en dit maakt de wet direct uitvoerbaar en controleerbaar (link naar wet Overheid, zoeken in titel "wet BIG", zie daar hoofdstuk4 "voorbehouden handelingen"). Het proces is simpel en ziet er als volgt uit:

De wet BIG legt individuele verantwoordelijkheden bij de hoofdrolspelers en beschrijft ook tuchtmaatregelen. In principe is alleen de arts bevoegd voor het verrichten van medische handelingen maar hij mag bekwame personen verzoeken voor hem handelingen te verrichten. Een ieder mag medische handelingen verrichten, mits hij bekwaam is, over een uitvoeringsverzoek beschikt en de hulpmiddelen heeft.

Voor de zorginstelling betekent dit dat in zijn kwaliteitssysteem drie dingen moeten worden zeker gesteld:

Het kwaliteitssysteem is er niet alleen voor de instelling. Zo moet de arts zich ervan overtuigen dat zijn verzoek correct kan worden uitgevoerd. Is het systeem op orde, dan kan hij zijn verzoeken ook verantwoord doen.

Strikt genomen moet ook de cliënt akkoord gaan met de uitvoering en meestal is dat geen probleem. Het ligt enigszins anders als de cliënt door een handicap zelf niet handelingsbekwaam is. In dat geval moet de wettelijk vertegenwoordiger zijn toestemming geven voor de uitvoering van elk verzoek van een arts. Heeft de instelling echter zijn bekwaamheden en een kwaliteitssysteem keurig op orde, zodanig, dat ook de arts erop vertrouwt, dan brengt dat de wettelijk vertegenwoordiger in een positie, waarin hij op een verantwoorde manier een generaal akkoord kan geven, zolang de behandeling past in de afspraken met de huisarts.

 

bron: http://www.con4m.nl/big_kwaliteit_zorginstellingen/zorg.html