Onderzoek naar verandering

Met de focus op VERANDERING vindt zeer veel onderzoek plaats.
Jacobson en Truax (1991) noemen verandering pas verandering als hij deze objectief meetbaar is en in de nameting beneden bepaalde waarden komt
(Reliable Change Index).
Het gebruik van vragenlijsten als o.a. SCL-90-/ OQ-45 sluit hierbij aan.
De subjectieve beoordeling van verandering is moeilijker meetbaar maar wel van essentieel belang voor de cliënt en de therapeut en de voortgang in de behandeling. Gewaakt moet worden voor meten om te bezuinigen en niet om te weten.
Vanuit het oogpunt van kostenbeperken in de gezondheidszorg wordt te gemakkelijk geconcludeerd dat alleen wat je objectief kan meten ook effectief is.