Doelstellingen PNS

Het algemene doel van deze lesmodule is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf bepalen, al of niet in overleg met relevante anderen, of en hoe verdere scholing gewenst is. 

Meer concreet leidt het doorlopen van deze module er toe dat:
1. u beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.:
- de medisch technische achtergronden van screening en het tot stand komen van een risico;
- de waarde van de bevindigen bij het screenend echoscopisch onderzoek (SEO);
- de verschillende aandoeningen die na screening aan het licht kunnen komen;
- het te volgen traject na het constateren van een verhoogde kans op Down syndroom bij de foetus of afwijkende bevindingen bij de SEO;
- de organisatie van prenatale screening in Nederland.

2. U bent in staat:
- aan te sluiten bij het cognitieve niveau en de emotionele status van de client;
- oog te hebben voor de psycho-sociaal-maatschappelijke dilemma's van screening;
- rekening te houden met het recht op niet weten. 

3. U bent in staat om de client:
a. te informeren over de verschillende vormen van screening op Down syndroom en neurale buis defecten i.c. de combinatietest en het screenend echoscopisch onderzoek (SEO).
b. te helpen bij het maken van een geinformeerde keuze rondom het al dan niet uitvoeren van PNS;
c. te informeren over de uitslag, weet de betekenis van de uitslag uit te leggen en de eventuele keuzemogelijkheden op een rij te zetten;
d. te ondersteunen bij dilemma's en keuzes, horende bij de uiteindelijke uitslag;
e. te ondersteunen tot (en soms bij) eventuele verdere behandeling. 

4. U bent in staat zorg te dragen voor een goede afstemming met andere betrokken zorgverleners.